Jiajia & Jakob in Xi’An! – Episode 03.

Terracotta Warriors VS. Shanghai Dragons – Xi’An Special!